Stockholmskällan – http://www.stockholmskallan.se/

The Roy Rosenzweig Center for History and New Media (RRCHNM) is a multi-disciplinary team that develops online teaching resources, digital collections and exhibits, open-source software, and training in digital literacy and skills. – https://rrchnm.org/

Kildenett  – http://www.kildenett.org/

The valley project, Virginia – http://valley.lib.virginia.edu/VoS/choosepart.html

Broar till historien är en webbportal och ett verktyg för pedagoger på skolor och kulturarvsinstitutioner.
http://broartillhistorien.se/

Cathrin Backman Löfgren, fil.lic. (cathrin.backmanlofgren@umea.se), undervisar i historia och svenska på gymnasiet vid Dragonskolan i Umeå
Att digitalisera det förflutna. En studie av gymnasieelevers historiska tänkande

Agneta Blücher (Agneta.Blücher@jgy.se) är gymnasielärare i historia och svenska sedan 1992. Verksam vid Jämtlands gymnasium Wargentin. Förstelärare. Årets historielärare 2016. Medverkar i Skolportens lärarpanel där aktuell forskning inom ämnet utbildningsvetenskap diskuteras och granskas. Involverad i internationella utbyten och projekt för att öka intresset för historia bland lärare och elever på skolan.
Arkivens roll i gymnasieskolans historieundervisning – möjligheter och begränsningar: ”Hur använder jag som gymnasielärare arkiven? Vilka möjligheter ger kursplanerna? Hur ser gymnasieeleverna på arkiven? Hur tänker jag som lärare att arkiven kan medverka till ökad historiemedvetenhet och källkritiskt tänkande hos gymnasieungdomar?”